Начало
Фондация Димитър Бербатов Активни и здрави Данон Кандидатствайте тук
» Влез » Забравена парола » РЕГИСТРАЦИЯ
Начало| ПГСАГ "Пеньо Пенев" - гр. Русе

ПГСАГ "Пеньо Пенев" - гр. Русе

Данни за кандидатстващото училище

Име: Професонална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Пеньо Пенев"
Адрес: гр Русе, 7000 Бул. "Цар Освободител", № 105А
Директор на училището: инж. Камелия Петкова Денчева

Проектът предвижда:

  • Обновяване на материално-техническа спортна база (физкултурен салон, съоръжения, площадка, учебни спортни пособия или др.)
  • Допълнителни спортни занимания (извънкласни часове по определен вид спорт)

Цел на проекта и обосновка на необходимостта от него. Очаквани конкретни резултати:

Цел на проекта:
• Оборудване на училищна фитнес зала със спортни съоръжения, уреди и учебни спортни пособия
• Повишане двигателната активност и култура на учениците чрез допълнителни спортни занимания (извънкласни часове по фитнес )
Специфични цели на проекта:
• Укрепване здравето на учениците – приоритет в учебния процес. / превенция на зачестилите случеи на деца със затлъстяване и наднормено тегло/
• Създаване на условия за повишаване двигателната активност на учениците и изграждане на навици за системни спортни занимания.
• Превръщане на спорта в желана територия на подрастващите.
• Утвърждаване на спорта като полезна ангажираност в свободното време.
• Засилване ролята на спорта като алтернативна терапия на деца със специални образователни изисквания.
• Развитие на масовия училищен спорт за противодействие срещу негативните прояви на младите хора (тютюнопушене, агресия, алкохолизъм и тенденция към затлъстяване)

Обосновка за необходимостта от проекта:
• Спортната материално-техническа база на ПГСАГ „П. Пенев” – Русе включва: помещение, пригодено за физкултурен салон, което е крайно недостатъчно за провеждане на учебни занятия по ФКС и ДЧФКС за всички ученици от ПГСАГ "П. Пенев".Открита спорна площадка, която се използва сезонно само при хубаво време и за определени спортни занимания.
• Училището разполага с помещение, подходящо за фитнес зала /с прилежащи санитарни възли и съблекални/- изцяло ремонтирано и реновирано от учениците в часовете по учебна практика.
• В план-приема за 2011/2012 учебна година на ПГСАГ „ П. Пенев” е предвидено обучение на деца със специални образователни изисквания. Фитнес заниманията биха могли да бъдат добра алтернативна терапия за тях.

• В ПГСАГ се обучават - 500 ученици от Русе и областта, гимназията разполага с общежитие, в което са настанени 100 ученици, за които възможността да ползват фитнес салон ще допринесе за налагане на здравословен начин на живот, както и ще отговори на заявения в анкета интерес към фитнес занимания.
• След направено проучване /анкета/ сред учениците се установи следното: 35 % предпочитат фитнес, 25 % - футбол, 5 % баскетбол, 22% други спортове, 13 % не желаят да спортуват. За тези, които предпочитат фитнес от значение е с какви уреди е оборудвана залата и каква е цената на посещенията.
• Модернизирането на спортната база ще бъде принос към стратегията на ПГСАГ"П. Пенев" за превръщане на училището в любима територия за учениците – където могат свободно и безплатно да спортуват.
• Гимназията има традиции в спортните изяви – ежегоден училищен турнир по футбол отличаващ се с масовост, участие в градски първенства по футбол и заемане на призови места – през последните две години 2-ро място, постижения в тенис на маса. Занманията с фитнес биха били добра основа за усъвършенстване на тяхната спортна форма.
• Проучването на здравния статус на учениците показва тенденция към увеличаване делът на децата с наднормено тегло -9 % .
• Комисията за противообществени прояви в училището регистрира повишаване на агресията за учебната 2009/2010 - 32 прояви, а от началото на учебната 2010/2011 -19 прояви. Анкетата констатира, че 35% пушат 23 % употребяват алкохол
• В непосредствена близост се намират ПГ по туризъм и СОУ „Й. Йовков", които ще могат да ползват спортните съоръжения, тъй като не разполагат с фитнес зала.

Очаквани резултати:
• Повишена ефективност при провеждане на часовете по ФВС и ДЧФКС.
• Увеличен брой на активно спортуващите ученици.
• По-добри условия за спортуване и общофизическа подготовка на спортните таланти.
• Намаляване на агресивността сред учениците, налагане модел на спортсменство, толерантност и хуманност в междуличностните отношенията.
• Превенция срещу употреба на тютюнопушене, алкохол, наркотични вещества.
• Организирани училищни и междуучилищни спортни състезания и турнири.

Индикатори за отчитане на резултатите:
• Намален брой на учениците с наднормено тегло.
• Намален брой на учениците със здравословни проблеми и чести отсъствия от учебни занятия по здравословни причини.
• Увеличен брой на учениците, участващи в училищни състезания и турнири.
• Намален брой на учениците с противообществени прояви и прояви на агресивност.
• Увеличаване на времето за ползване на спортните съоръжения в извънучилищно време.
• Създаване на ученическа компания за организация на достъпа до спортните съоръжения, поддръжка на фитнес салона, както и популяризирането спортните занимания.

Колко деца ще имат полза от осъществяването на проекта?

500 ученци от ПГСАГ "Пеньо Пенев", 100 ученици от общежитие
Около 1000 ученици от други училища, намиращи се в близост до ПГСАГ "П. Пенев" - ПГ по туризъм /463 ученици/ и СОУ „Й. Йовков”/ 606 ученици/, които не разполагат с фитнес зали,учители, персонал и външни лица.